Czy nauczyciel musi usprawiedliwić nieobecność ucznia? Na zdjęciu nauczyciel w rozmowie z uczniem.

Czy nauczyciel musi usprawiedliwić nieobecność ucznia?

Witaj! Jako nauczycielka chcę poruszyć kwestię usprawiedliwiania nieobecności uczniów w szkole. To ważny obowiązek zarówno nauczycieli, jak i rodziców.

Nieobecność ucznia w szkole

Zgodnie z prawem oświatowym, uczeń ma obowiązek systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych. Jego nieobecność może być usprawiedliwiona tylko z ważnych powodów, takich jak:

 • choroba
 • ważne wydarzenie rodzinne
 • reprezentowanie szkoły na zawodach sportowych

Przepisy dotyczące usprawiedliwiania nieobecności

Usprawiedliwienie nieobecności ucznia leży w gestii jego rodziców lub prawnych opiekunów. Powinno być dostarczone w formie:

 • pisemnego oświadczenia w dzienniku ucznia
 • wiadomości w dzienniku elektronicznym
 • zwolnienia lekarskiego

Nauczyciel ma obowiązek przyjąć usprawiedliwienie i odnotować je w dokumentacji szkolnej.

Obowiązki nauczyciela i rodziców

Dokument potwierdzający nieobecność ucznia

Aby usprawiedliwić nieobecność, rodzic musi dostarczyć wiarygodny dokument w wyznaczonym terminie.

Nauczyciel powinien sprawdzić wiarygodność usprawiedliwienia i zachować je w dokumentacji klasy.

Zadania nauczyciela podczas nieobecności ucznia

Podczas dłuższej nieobecności uczeń ma prawo do:

 • indywidualnych konsultacji z nauczycielem
 • wsparcia w nadrobieniu zaległości
 • dodatkowej pomocy w przyswajaniu wiedzy i umiejętności

Nauczyciel powinien wspierać ucznia w nadrobieniu materiału i wyrównaniu braków.

Konsekwencje niewywiązywania się z obowiązków

Konsekwencje dla ucznia

Uczeń, który nie realizuje obowiązku szkolnego, może:

 • otrzymać naganę wychowawcy i dyrektora
 • zostać skreślony z listy uczniów

Konsekwencje dla szkoły i nauczyciela

Zaniedbywanie obowiązków przez nauczyciela może skutkować:

 • naganą dyrektora
 • kontrolą kuratorium oświaty
 • zwolnieniem dyscyplinarnym

Dbajmy więc o prawidłowe wywiązywanie się z obowiązków, aby uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji.

 

Zostaw komentarz