Czy rodzic może usprawiedliwić wagary? Na zdjęciu mama z laptopem.

Czy rodzic może usprawiedliwić wagary?

Jako nauczycielka i pedagog chcę poruszyć bardzo ważny temat, z którym z pewnością spotkało się wielu rodziców – usprawiedliwianie nieobecności dziecka w szkole.

Przepisy dotyczące usprawiedliwiania nieobecności

Zacznijmy od tego, że zgodnie z prawem oświatowym uczeń ma obowiązek regularnie uczęszczać na zajęcia szkolne. Nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wyłącznie rodzic lub opiekun prawny.

Jako rodzic masz prawo usprawiedliwić do 10 dni nieobecności dziecka w semestrze. Wystarczy, że napiszesz usprawiedliwienie w dzienniczku ucznia lub poprzez dziennik elektroniczny.

Podstawa prawna usprawiedliwiania nieobecności uczniów

Podstawy prawne znajdziesz w:

  • Ustawie Prawo oświatowe
  • Statucie szkoły
  • Wewnątrzszkolnych zasadach oceniania

Warto zapoznać się z tymi dokumentami, aby wiedzieć, jakie są zasady usprawiedliwiania nieobecności obowiązujące w szkole Twojego dziecka.

Kontrola usprawiedliwień przez szkołę

Procedura sprawdzania usprawiedliwień

Szkoła ma obowiązek kontrolować usprawiedliwienia nieobecności uczniów.

Wychowawca sprawdza:

  • czy usprawiedliwienie zostało napisane przez rodzica/opiekuna
  • czy podano powód absencji
  • czy liczba dni nieobecności nie przekracza limitu

Jeśli coś budzi wątpliwości, wychowawca może wezwać Cię na rozmowę w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka.

Konsekwencje niezasadnych usprawiedliwień

Kary dla rodziców i uczniów

Jeśli okaże się, że usprawiedliwiłeś/aś nieobecność dziecka bez uzasadnionej przyczyny, to grożą Ci następujące konsekwencje:

  • upomnienie dyrektora szkoły
  • wezwanie do szkoły na rozmowę z pedagogiem i wychowawcą
  • wystąpienie dyrektora szkoły do organu prowadzącego o wszczęcie egzekucji administracyjnej
  • grzywna nakładana przez sąd rodzinny

Twoje dziecko również może ponieść konsekwencje w postaci obniżenia oceny z zachowania.

Podsumowując, usprawiedliwiając nieobecność dziecka bez uzasadnionej przyczyny, narażasz siebie i dziecko na poważne sankcje. Dlatego zawsze kieruj się zdrowym rozsądkiem i odpowiedzialnością, decydując o usprawiedliwieniu nieobecności w szkole. Mam nadzieję, że ten artykuł pomógł Ci lepiej zrozumieć zasady i konsekwencje związane z usprawiedliwianiem wagarów. Trzymaj się zasad, a unikniesz nieprzyjemnych sytuacji!

Zostaw komentarz